artykuł nr 1

Raport dostępności

Załączniki:
raport_dostepnosci.pdfMB
artykuł nr 2

Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świebodzinie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie w zakresie

zapewnienia dostępności

 

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Świebodzinie:

Marzanna Sadowska-Fischbach, tel. 68 382 25 54, e-mail: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie.

 

Data publikacji strony internetowej: 16.05.2012r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.08.2020r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·   część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

·   brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

·   mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu 68 382 25 54 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres swiebodzin.piw@wet.zgora.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

 

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie znajduje się na parterze budynku i nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody wejściowe – brak podjazdu). Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku.

2. Dostęp do terenu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie jest możliwy w godzinach pracy urzędu, teren ogrodzony i zamykany po godzinach pracy urzędu.

3. Parking na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.

4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

5. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

Plan pracy koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świebodzinie na lata 2020-2024

 

Lp.

Nazwa zadania

Przewidywany termin realizacji

1

Publikacja deklaracji dostępności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

Do 23 września 2020 r.

2

Powołanie koordynatora do spraw dostępności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie (2)

Do 30 września 2020 r.

3

Publikacja planu pracy koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świebodzinie

Do 30 września 2020 r.

4

Sprawdzenie stanu oznakowania budynku PIW, ułatwiającego dostęp do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

Do końca 2020 r.

5

Oznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością blisko wejścia do budynku PIW

Do 30 czerwca 2021 r.

6

Pełne dostosowanie strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej (1)

Do końca 2020 r.

7

Umiejscowienie oraz montaż dzwonka na zewnątrz przed wejściem głównym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

Do 30 września 2021 r.

8

Zamontowanie drugiej poręczy przy wejściu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

Do 30 czerwca 2021 r.

9.

Zamontowanie drugiej poręczy przy schodach prowadzących na I piętro w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

Do 31 grudnia 2021 r.

10

Przygotowanie i publikacja raportu dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świebodzinie

Do 15 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.

 

Zatwierdzam:

Grzegorz Janicki – Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Świebodzinie

 

 

 

Informacje uzupełniające

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Kompatybilność

Tab - klawisz dostępności

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Certyfikat Dostępności „Jednostka Bez Barier”

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Świebodzinie.