artykuł nr 1

Ponowne wykorzystanie informacji

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

 

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie (PIW w Świebodzinie).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446) ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, publikacjach, usługach czy aplikacjach, przez każdą zainteresowaną osobę.

 

Wniosek można przesłać

 1. pocztą elektroniczną na adres: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl
 2. za pośrednictwem ePUAP2: PIW_SWIEBODZIN
 3. pocztą na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

ul. Zachodnia 58

66-200 Świebodzin

 

Termin rozpatrzenia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać co najmniej:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie internetowej www.piw-swiebodzin.4bip.pl jest zobowiązany do:

 1. wskazania źródła pochodzenia informacji,
 2. wskazania czasu wytworzenia informacji,
 3. wskazania czasu pozyskania informacji od PIW w Świebodzinie,
 4. wskazania, że informacja została przetworzona (jeżeli podlegała przetworzeniu).

PIW w Świebodzinie może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas PIW w Świebodzinie w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

PIW w Świebodzinie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie www.piw-swiebodzin.4bip.pl.

 

Środki odwoławcze

W przypadku wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wnioskodawca z niej niezadowolony może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Wnioskodawca, który otrzymał od PIW w Świebodzinie ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, ma prawo do złożenia, w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomi PIW w Świebodzinie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia PIW w Świebodzinie przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W przypadku wydania przez Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Wnioskodawca z niej niezadowolony może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.