artykuł nr 1

Udostępnienie informacji publicznej

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Dostęp do informacji przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie określa wzoru wniosku., który może przybrać każdą, dowolną formę. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Za złożenie wniosku nie ponosi się opłat z zastrzeżeniem określonym w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie:
 • osobiście w siedzibie inspektoratu
 • poczta tradycyjną na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin

 • mailem na adres:  swiebodzin.piw@wet.zgora.pl
 • poprzez ePUAP:  PIW_SWIEBODZIN
 1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku, organ zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i powinien wskazać w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 2. Jeżeli organ jest w posiadaniu danych, informacja zostanie udostępniona zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawca może złożyć odwołanie, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.