artykuł nr 1

RODO

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie, ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. telefonicznie pod numerem: 68 382 25 54;
  2. mailowo pod adresem: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl
 3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. c) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 5. W szczególności Administrator będzie przetwarzał Państwa dane zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  2. ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;
  3. ustawą dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  4. ustawą dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  5. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
  6. ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach;
  7. ustawą z dnia 14 czerwca 1960  r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  8. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Państwo zwracacie się do Administratora.
 7. Państwa dane mogą być przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe wyłącznie dla Administratora.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.