artykuł nr 1

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

 

 

  1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, każdy ma prawo do składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

  1. Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu, rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane.

 

  1. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

  1. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świebodzinie, w dni robocze w godzinach pracy Inspektoratu tj.: od 7,00 do 16,00.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie lub jego zastępca przyjmują osobiście interesantów w celu złożenia skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10,00 do 16,30.

 

  1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

 

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie pocztą tradycyjną, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, ePUAP, a także ustnie do protokołu. Wszystkie skargi i wnioski są rejestrowane. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

  1. Wszystkie skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi ww. terminie stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa. W razie niemożności załatwienia wniosku ww. terminie, organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.